23 listopad 2020

ZAPYTANIE CENOWE
o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy sprzętu komputerowego.

I. Zamawiający:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
NIP: 6641828612, REGON: 290664844
KRS: 0000008055
Tel/fax (41) 272 16 20
email: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego laptopa dla GZOZ w Pawłowie.

Zamówienie obejmuje:

Specyfikacja:
Matryca matowa 15,6”
Intel ® Core ™ i5 lub i7 (9 lub 10 gen)
min 8GB Pamięć RAM,
Dwa dyski:
min 256 GB Dysk SSD
Napęd optyczny DVD+/-RW,
Windows 10 PRO
Gwarancja 3YNBD

III. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń – nie dotyczy

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczęcią firmową
  • posiadać datę sporządzenia
  • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
  • posiadać cenę wykonania zamówienia.

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Administracji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie do dnia 30.11.2020 do godz. 15.00 lub przesłana za pośrednictwem: poczty, e-maila, kuriera lub osobiście do

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
27-225 Pawłów, Pawłów 56

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

W przypadku braku oferty zgodnej ze specyfikacją, Zamawiający wybierze
ofertę najbardziej zbliżoną do specyfikacji zamówienia spośród
pozostałych ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, dokumentów o których mowa w pkt. VI) nie będą brały udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
Termin płatności – 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru;