Pawłów, dn. 14.12.2023r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

Ogłoszenie o roztrzygnięciu protestu


Pawłów, dn. 13.12.2023r.

Protest do konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Protest


Pawłów, dn. 08.12.2023r.

Uzupełnienie oferty


Pawłów, dn. 06.12.2023r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
na udzielenie świadczeń zdrowotnych

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).

 Udzielający Zamówienia:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie

NIP: 6641828612, REGON: 290664844

tel. 41/ 272-16-20

adres str. internetowej: http://www.gzoz-pawlow.pl/

adres strony internetowej, na której udostępnione jest ogłoszenie: bip.pawlow.pl

e-mail: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

 

Przedmiot konkursu:

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie.
  2. Szczegółowy zakres świadczeń oraz szacunkową liczbę badań będących przedmiotem konkursu zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (dalej SWKO).
  3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne; 71900000-7 Usługi laboratoryjne

 

Warunki udziału:

W konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w SWKO.

 

Czas obowiązywania umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2025 r.

 

Materiały informacyjne:

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia  można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gzoz-pawlow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pawłowie: bip.pawlow.pl oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia w godzinach od. 8.00 do 14.00.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.12.2023r. do godz. 09:00 w Sekretariacie Udzielającego Zamówienie (Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Przyjmującego Zamówienie i napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Nie otwierać przed 18.12.2023 r. do godz. 09.15”.

 

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2023r. o godz. 09:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.
  2. Otwarcie ofert przeprowadza komisja konkursowa.

 

Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie wyników:

  1. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie.
  2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu Komisja Konkursowa zawiadamia na piśmie oraz drogą elektroniczną wszystkich Oferentów o zakończeniu i wynikach konkursu. Wyniki konkursu zostaną tez opublikowane na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu.

 

Prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert:

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie, bez podania przyczyny, prawo do odwołania konkursu ofert w całości, przedłużenia terminu składania ofert a także zmiany SWKO.

 

Skargi i protesty:

Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów określa SWKO  (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

Andrzej Sokołowski
Dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie