Pawłów, 29.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nie przekraczającej  kwoty 130 000 zł  netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.)

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zaprasza do składania ofert  na wykonanie dostawy sprzętu komputerowego oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Zamawiający:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
NIP: 6641828612, REGON: 290664844
KRS: 0000008055
Tel/fax (41) 272 16 20
email: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych 3 komputerów All-in-one, dwóch urządzeń wielofunkcyjnych oraz laptopa dla GZOZ w Pawłowie.

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie dostawy nowych komputerów All-in-one oraz laptopa według specyfikacji zamieszczonej poniżej.

Komputer

 • Obudowa: All-In-One
 • System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub Windows 11
 • Przekątna ekranu: >23”
 • Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)Powierzchnia matrycy: Matowa
 • Rodzina procesora: Intel Core i5
 • Generacja procesora: Dziesiąta lub wyższa
 • Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB
 • Typ dysku: SSD min 256 MB
 • Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 • Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
 • Akcesoria w zestawie: Klawiatura multimedialna, Mysz optyczna
 • Napęd optyczny DVD

Laptop

 • System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub Windows 11
 • Przekątna matrycy:15.6” matowa
 • Rodzina procesora: Intel Core i5 lub Intel Core i7
 • Generacja procesora: Dziesiąta lub wyższa
 • Zainstalowana pamięć RAM: 16 GB
 • Typ dysku: SSD min 512 MB
 • Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 • Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
 • Akcesoria w zestawie: Mysz optyczna bezprzewodowa
 • Napęd optyczny DVD

Urządzenie wielofunkcyjne

 • Urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki w czerni.
 • Szybkość druku [str/min] – 38 w czerni
 • Automatyczny druk dwustronny
 • Rozdzielczość optyczna skanera [dpi] – 1200×1200
 • Rozdzielczość kopiowania [dpi]
 • Zmniejszanie / powiększanie – 25 – 400
 • Wymiary produktu max: 420 x 400 x 330 mm
 • Szybkość wydruku pierwszej strony (czerń) [s] – 8.8
 • Złącza – Złącze Ethernet (LAN) , Złącze USB
 • Gwarancja – 24 miesiące
 • Kopiowanie dwustronne

III. Termin realizacji zamówienia
7 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego.

 1. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń – nie dotyczy
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać cenę wykonania zamówienia.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Administracji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie do dnia 6.12.2022r. godz. 12:00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, e-maila, kuriera lub osobiście do

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
27-225 Pawłów, Pawłów 56

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

W przypadku braku oferty zgodnej ze specyfikacją, Zamawiający wybierze ofertę najbardziej zbliżoną do specyfikacji zamówienia spośród pozostałych ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzi się na podstawie regulaminu zamówień Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 11 września 2019 (Dz. U. Poz. 2019 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ww. ustawy.
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
Termin płatności – 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

 1. Załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy