2 lipiec 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej 30 000 EURO (art.4 pkt.8 u Pzp)

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy sprzętu komputerowego.

I. Zamawiający:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
NIP: 6641828612, REGON: 290664844
KRS: 0000008055
Tel/fax (41) 272 16 20
email: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych komputerów All-in-one oraz serwera NAS dla GZOZ w Pawłowie.

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie dostawy nowych komputerów All-in-one  oraz Serwera NAS według specyfikacji zamieszczonej w załączniku nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia
21 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego.

IV. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń – nie dotyczy

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1, w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę
i adres Wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczęcią firmową
  • posiadać datę sporządzenia
  • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
  • posiadać cenę wykonania zamówienia.

VI. Do oferty wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

Formularza ofertowego – Załącznik nr 1;

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Administracji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie do dnia 13.07.2020 do godz. 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, e-maila, kuriera lub osobiście do

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
27-225 Pawłów, Pawłów 56

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

W przypadku braku oferty zgodnej ze specyfikacją, Zamawiający wybierze
ofertę najbardziej zbliżoną do specyfikacji zamówienia spośród
pozostałych ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, dokumentów o których mowa w pkt. VI) nie będą brały udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
Termin płatności – 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru;

Załączniki:

zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_4
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_3

oferty można składać także na adres e-mail

zoz_pawlow@poczta.onet.pl
do dnia 16.07.2020 do godz. 12.00