6 kwiecień 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości poniżej 30 000 EURO na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn.

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dostawy sprzętu komputerowego.

I. Zamawiający:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów
NIP: 6641828612, REGON: 290664844
KRS: 0000008055
Tel/fax (41) 272 16 20
email: zoz_pawlow@poczta.onet.pl

II. Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego komputera All-in-one oraz drukarki wielofunkcyjnej dla GZOZ w Pawłowie.

 


14 kwiecień 2021r.

„Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, tj.: PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic
Kamieniec 102, 28-203 Połaniec NIP: 866-17-44-049 za kwotę brutto 6 063,90 zł.”

Zamówienie obejmuje:

Wykonanie dostawy nowego komputera All-in-one oraz drukarki wielofunkcyjnej według specyfikacji zamieszczonej poniżej.

Dell Komputer Optiplex 5480 AIO

 • Obudowa: All-In-One
 • System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit
 • Przekątna ekranu: 23.8”
 • Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)Powierzchnia matrycy: Matowa
 • Rodzina procesora: Intel Core i5
 • Generacja procesora: Dziesiąta
 • Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB
 • Typ dysku: SSD min 256 MB
 • Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s
 • Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ax
 • Akcesoria w zestawie: Klawiatura multimedialna, Mysz optyczna

Urządzenie HP LaserJet

druk:

 • Szybkość druku [str/min]- 38
 • Automatyczny druk dwustronny – tak

skan:

 • Rozdzielczość optyczna [dpi]- 1200 x 1200

kopiarka:

 • Rozdzielczość kopiowania [dpi]- 600 x 600
 • Prędkość kopiowania – czerń [str/min]- 40

inne:

Maksymalny format druk – A4

 • Pamię – 512 MB
 • Złącze USB i RJ45 – tak

III. Termin realizacji zamówienia
7 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego.

IV. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń – nie dotyczy

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę zamówienia.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
 • posiadać cenę wykonania zamówienia.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć w Administracji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie do dnia 13.04.2021 do godz. 12.00
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, e-maila, kuriera lub osobiście do

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie
27-225 Pawłów, Pawłów 56

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

W przypadku braku oferty zgodnej ze specyfikacją, Zamawiający wybierze ofertę najbardziej zbliżoną do specyfikacji zamówienia spośród
pozostałych ofert.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną wykonania zamówienia.
Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Tryb udzielania zamówienia:

1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Informacje dodatkowe:

1. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację ww. zadania bez podawania przyczyny.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą oceniane.
Termin płatności – 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.